Free Learning Sandbox Beta

A curated collection of free learning resources!

Books

Browse 57 books in Goan Konkani. Start by selecting your level Browse 57 books in Goan Konkani

Select your level
Hello
Hello
म्हायतिच्या म्हाजाळांत Level 3

म्हायतिच्या म्हाजाळांत

तुमकां इ-मेल धाडूंक येता? हय तर! म्हण्टकीच आंतरजाळें ( इंटरनेट) म्हणल्यार किदें हेय तुमकां खबर आसतलेंच, न्हय? ह..ह्म्…मात्शेशें. आनी डब्लू डब्लू डब्लू म्हणल्यार कितें हें खबर आसा, न्हय? ह.. ह..म्हणल्यार हय न्हयशें खबर आसा. विचारिल्ल्या प्रस्नांची जाप तुमचेकडेन ना म्हुणून तुमकां मात्शें नेणारशें दिसता आसतलें न्हय, बरोबर ? श्ये..श्ये… आसूं हां, तशें भियेवपाची गरज ना, नेट्टीकुट्टी आसा न्हय आदाराक! हांगां येयात, तुमच्या ह्या धाकटुल्या इश्टा लागीं बसात. तो तुमकां वर्ल्ड वायड वेबाच्या (म्हायितीचें म्हाजाळें) महाकाय डिजिटल मेंदवांतलीं अजापां आनी जादू दाखयतलो.

Book

Selecting your language changes the language and the content